AgrártudományokA tervezett projekt keretei között alapvető jelentőségű a Georgikon a hazai agrártudományos élet instrumentalizálódásában regionális tudásközpontként betöltött szerepének vizsgálata, a felsőfokú agrártanintézet külföldi tudáscentrumokkal való intézményi és személyi kapcsolatrendszerének részletes rekonstrukciója (Göttingen, Anglia), a más tudományterületek mintájára, vagyis a tudásáramlás tekintetében európai jelentőségű vízióval rendelkező keszthelyi gróf támogatására épülő peregrinatio oeconomica forrásainak feltárása. Az átfogó vizsgálat többféle forráscsoport számbavételét, feltárását és elemzését teszi szükségessé. Ennek eredményeképpen a hazai agrártudományok fejlődésének nemcsak intézményi hátterét, hanem az adott tudományterület tudásáramlásának szempontjából nélkülözhetetlen személyi, anyagi, instrumentális, szakirodalmi, továbbá hálózati elősegítőinek rendszerét is átfogó módon lehetne értelmezni. Jellemző módon Festetics György tanintézetének meghatározó tanárszemélyiségei, így Pethe Ferenc, Asbóth János, Rumy Károly György olyan nyugat-európai tudásközpontokban alapozták meg ismereteiket (Utrecht, Göttingen), melyek révén (nyelvismeret, szakirodalmi tájékozottság) az alapító koncepciójának megfelelő közvetítési mintázatok tartalmi, metodológiai és technikai összefüggései tágabb európai összefüggésben is értelmezhetők. Tevékenységük, hatásuk együttes vizsgálata azért is indokolt, mert az alapító a göttingeni tudáseszménynek megfelelően igyekszik felépíteni tanintézetét, illetve pontosan ebben az időszakban megy végbe a mezőgazdasági ismeretek komplex rendszerének specializációja, melynek eredményeképpen a Göttingenben tanult Rumy kifejtése szerint is az egyes területek (agrotechnikai, agrokémiai, agrárgazdasági, parazitológia stb.) többé nem az ars, hanem a scientia körébe sorolhatók. A centrum és periféria viszonylatában alapvető jelentőségű a regionálisan meghatározott, a közvetlen tudásáramlást szolgáló tanulmányutakra vonatkozó források feltárása, valamint az interakciók és transzferek elemzése a vizsgált periódusban. Ennek megfelelően meghatározó jelentőségű Gerics Pál georgikoni tanár többéves nyugat-európai tanulmányútja, a tevékenységének köszönhetően kiépülő kapcsolatrendszer alapvető dokumentációjának vizsgálata, közreadása.