Enlightenment, Modernization, Professional Training Count György Festetics’s Role in Establishing Agricultural Higher Education in Hungary at the End of the Eighteenth Century. Historical Studies on Central Europe, 2. (2022) No. 1. 92–119.

A Göttingeni Egyetem és a magyarországi kapcsolatai: Johann Beckmann technológia professzor három levele Ribinyi János udvari bizottsági titkárhoz a 18–19. század fordulóján. In: Csorba Dávid – Szatmári Emília (szerk.), „tanácsaid hűség és igazság” Tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára. Budapest – Sárospatak: Károli Gáspár Református Egyetem – Tiszáninneni Református Egyházkerület, 2021. 323–340.

Tudásközvetítés és szociokulturális dimenziók: protestáns professzorok a Georgikonban. In: Erős Krisztina – Kulcsár Bálint (szerk.), A protestantizmus zalai évszázadai. Tudományos emlékülés a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére. Zalaegerszeg: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2019. 72–95.

A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés a 18–19. század fordulóján. In: Kónyová, Annamária – Kónya, Peter (eds.), Reformácia v strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation In Mittel-Europa II. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2018. 572–600.

Agrárszakképzés és piackutatás: a „technológiai utazás” gyakorlata gróf Festetics László modernizációs törekvéseiben. In: Kövér György – Pogány Ágnes et al. (szerk.), Uradalom – Vállalat. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, 2019. 193–214.

„Mióta hazámból elindultam…” Technológiai utazás és szociokulturális dimenziók, 1820–1825. Sárospataki Füzetek, 23. (2019) 1. sz. 61–76.

Theory and experience: The professors of the first Hungarian college of farming in Western Europe. In: Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019. 266–276.

A „technological journey” normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 261–274.

Peregrinatio oeconomica. Georgikoni tanárok nyugat-európai tanulmányútjai a 19. század első felében. Századok, 151. (2017) 5. sz. 1007–1024.

A racionális gazdálkodás könyvészete az egykori Podmaniczky és Prónay családi könyvtárak állományában. In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 191–204.

Protestantische Gelehrte und die Vermittlung moderner Ökonomiekonzepte zur Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. In Kurucz, György (ed./Hrsg.), Protestantism, Knowledge and Science: Collection of Papers / Protestantismus, Wissen und Wissenschaft. Ausgewählte Studien. Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary / L’Harmattan Publishing, 2017. 131–158.