A Gondolat Kiadó tudománytörténeti sorozatában új tanulmánykötet jelent meg a 18–19. századi természethistória, paleontológia és paleoantropológia filozófiai kontextusáról Time in the “third kingdom of nature” címen. A kutatócsoport munkatársának, Gurka Dezsőnek szerkesztésében napvilágot látott angol és német nyelvű tanulmánykötet három nagyobb egységben vizsgálja a németországi, magyarországi és erdélyi tudástermelés, illetve tudástranszferek kölcsönhatásait, valamint ezek irodalmi reprezentációját. Ezek között külön figyelmet fordít: az ember és természet viszonyát magyarázó természetfilozófiai, természettörténeti és történelemfilozófiai elképzeléseknek. Ezt követően kitér a német és magyar mineralógiai és paleontológiai tudástranszferek működésére. Végül Jókai Mór és Greguss Ágost példáin a paleontológia és paleoantropológiai refernciákat is számba vesz. A kötet tanulmányai között a kutatócsoport két munkatársától is olvasható egy-egy írás. Gurka Dezső és Balogh Piroska tanulmányainak címe: Henrik Steffens’s attempt at a Schellingian interpretation of the Earth’s comprehensive history, Palaeoanthropological references in Ágost Greguss’s oeuvre.

A kutatócsoport munkatársának, Kurucz Györgynek szerkesztésében önálló forráskiadvány jelent meg. A Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825) című kötet öt forráscsoportból válogatva (utazási instrukciók, Gerics Pál gróf Festetics Lászlóhoz küldött levelei, az utazók Directióhoz intézett jelentései és átdolgozott útinaplói), bő hétszáz oldalon mutatja be a két georgikoni tanár nyugat-európai országokban tett utazását. A magyar és német nyelvű szövegkorpuszban való tájékozódást a kötet végén általános névmutató segíti. A kötet a Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg.

Az online formában működő ESPES esztétikatörténeti folyóirat (kiadja a Szlovákiai Esztétikatörténeti Társaság) nemrég szerkesztőségi tagnak választotta a kutatócsoport munkatársát, Balogh Piroskát. Az open access formátumban 2012 óta működő, évente két kiadvánnyal jelentkező lektorált folyóirat küldetésének tekinti, hogy szakmai fórumot teremtsen a kelet-közép-európai régióban az eszétitka múltjával és jelenével foglalkozó kutatók számára.

2020. május 1-én a Klubrádió Reggeli Gyors című műsora rövid interjút közölt Kurucz Györggyel. A beszélgetés témája a szerző Gerics Pál és Lehrmann József európai peregrinációját feldolgozó friss monográfiája volt.

A kutatócsoport munkatársának, Kurucz Györgynek tollából új monográfia jelent meg. A "Kedves Hazámfiai, mozdulni kell..." Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején című kötet hét fejezetében a szerző a georgikoni tanárok, Gerics Pál és Lehrmann József 1820 és 1825 között tett európai peregrinációját (technológiai utazását) mutatja be a fennmaradt jelentések, útinaplók, levelek és egyéb kéziratos dokumentumok alapján. Az utazások helyszíneit megjelenítő térképekkel, képanyaggal gazdagon illusztrált kötet a Corvina Kiadó és a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének gondozásában jelent meg.

Megjelent a Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th century című kötet. A munkatársunk, Gurka Dezső szerkesztésében és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötet tematikus blokkjai a 18. század során az emberről alkotott tudományos elképzelések, valamint ezzel összefüggésben a filozófia és az antropológia tudásterületének átalakulásait vizsgálják. Az angol és német nyelvű kötetben a kutatócsoport valamennyi tagjának írása is szerepel.

Megjelent a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat újabb száma. A folyóiratban egy tematikus, tudománytörténeti blokk is helyet kapott, ahol a kutatócsoport valamennyi tagjának tanulmánya olvasható.

Angewandte anthropologische Ästhetik um 1800 címen workshopot tartanak MTA Könyvtár és Információs Központban 2018. november 23-án. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének német és angol nyelvű nemzetközi workshopja két részből fog állni. A délelőtti programot adó konferenciaelőadások az 1800 körüli időszak közép-európai antropológiai esztétikaelméletének korabeli alkalmazási formáit járják majd körül. Míg a délutáni szakaszt a témához kötődő könyvbemutatók fogják kísérni.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete 2017. április 3. és 4. között közös konferenciát tartott a Verseghy Ferenc Emlékév alkalmából. Az eseményen kutatócsoportunk munkatársa, Balogh Piroska előadást tartott A Tudományos Mesterszókönyv esztétikai és poétikai szócikkeiről címen. A tudományos konferencia anyagából 2018 során Doncsecz Etelka és Lengyel Réka szerkesztésében tanulmánykötet is megjelent.

Biró Annamária és Egyed Emese szerkesztésében új tanulmánykötet jelent meg. A Teleki téka udvarán 2018. június 5-én bemutatott Aranka György és a tudományosság megújuló alakzatai című kötet a 2017. május 18–20. között Kolozsvárott megrendezett konferencia (A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján) előadásait foglalja össze, amelyben munkatársunk, Bodnár-Király Tibor szövege is olvasható.

Die Erfindung des Schreibkalenders im Jahre 1540 und ihre Folgen: Die deutschsprachigen Schreibkalender und ihre Autoren in den Ländern in Mittel-, Ost- und Ostmittel-Europa von 1540 bis 1850 címen nemzetközi workshopot tartottak a Jénai Egyetemen. A 2017. május 18-án megrendezett tanácskozáson projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadást vállalt. Előadásának címe Amerika und seine Ureinwohner in den ungarischen Kalendern des 17tes Jahrhundertes: David Frölich vs. die Jesuiten.

 

A mai naptól online változatban is elérhető a Századok 2017/5. száma. A kötetben A tudásáramlás Magyarországon 17701830 rovatban a kutatócsoport valamennyi tagjától olvasható tanulmány. A kutatás célkitűzéséről Krász Lilla Tudásképzés és tudásközvetítés Magyarországon 17701830 c. bevezetője ad áttekintést.

2018 márciusában megjelent a báró Podmaniczky család egyes tagjainak a 18–19. századi magyar társadalmi és kulturális modernizáció érdekében kifejtett tevékenységét vizsgáló tanulmánykötet. Az eredetileg 2015. június 5-én tartott A báró Podmaniczky család a 1819. századi magyar kultúrában címen megrendezett konferenciára készült tanulmányokat Gurka Dezső szerkesztette. A végleges kötetben pedig a kutatócsoport több munkatársának írása is olvasható.

Gerő András és Nagy Beatrix szerkesztésében megjelent a Mária Terézia - A magyarok királynője című kötet. A könyv a Mária Terézia emlékév keretein belül 2017. szeptember 28-án megtartott reprezentatív konferencia előadásait tartalmazza. Köztük munkatársunk, Krász Lilla Orvosi tudás és hatalom. A (köz)egészségügyi szervezetrendszer kialakítása Mária Terézia korában című tanulmányát.

Az ELTE BTK Centre des Hautes Études de la Renaissance és a Régi Magyar Irodalom Tanszék, valamint a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola közös szervezésében tartották meg a Fiatalok Konferenciáját. A 2016. szeptember 30. és október 1. között elhangzott előadások Az ember kultúrtörténeti és poétikai megközelítéseit járták körül. A konferencia második napján munkatársunk, Bodnár-Király Tibor is előadást tartott Ember és Természet viszonya Aranka György természetfilozófiai írásaiban címmel. A konferencia anyagaiból készült kötet 2017. július 24-től online verzióban is elérhető.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal rendezésében konferenciát tartottak 2016. március 4-én. A mesterségek szerepe a települések fejlődésében címen megrendezett konferencián munkatársunk Kurucz György a 18–19. századforduló agrárszakoktatásáról adott elő. Előadásának címe Recepció és tudásáramlás: a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján. A konferencia anyagából Takács László szerkesztésében kötet jelent meg. Lásd: A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szakképzéstörténeti tanulmányok I. Szerk. Takács László. Budapest, 2017.

A Sic Itur ad Astra 65. lapszámbemutatójával egybekötve kerekasztalbeszélgetést szerveztek a posztkolonializmus magyarországi recepciójáról. Az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában 2016. december 19-én megrendezett eseményen munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is részt vett.

A Széchenyi Emlékév alkalmából 2016. szeptember 14-én tudományos emlékülést tartottak a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében. A Széchenyi & Zala címen megtartott eseménynek a Zalaegerszegi Törvényszék adott helyet, ahol munkatársunk Kurucz György is előadott. Előadásának címe: Széchenyi István és Festetics László. Az előadások anyagából azóta kötet is megjelent.