A Gondolat Kiadó tudománytörténeti sorozatában új tanulmánykötet jelent meg a 18–19. századi természethistória, paleontológia és paleoantropológia filozófiai kontextusáról Time in the “third kingdom of nature” címen. A kutatócsoport munkatársának, Gurka Dezsőnek szerkesztésében napvilágot látott angol és német nyelvű tanulmánykötet három nagyobb egységben vizsgálja a németországi, magyarországi és erdélyi tudástermelés, illetve tudástranszferek kölcsönhatásait, valamint ezek irodalmi reprezentációját. Ezek között külön figyelmet fordít: az ember és természet viszonyát magyarázó természetfilozófiai, természettörténeti és történelemfilozófiai elképzeléseknek. Ezt követően kitér a német és magyar mineralógiai és paleontológiai tudástranszferek működésére. Végül Jókai Mór és Greguss Ágost példáin a paleontológia és paleoantropológiai refernciákat is számba vesz. A kötet tanulmányai között a kutatócsoport két munkatársától is olvasható egy-egy írás. Gurka Dezső  Henrik Steffens’s attempt at a Schellingian interpretation of the Earth’s comprehensive history, Balogh Piroska pedig Palaeoanthropological references in Ágost Greguss’s oeuvre címmel közölt tanulmányt a kötetben.

A kutatócsoport munkatársának, Kurucz Györgynek szerkesztésében önálló forráskiadvány jelent meg. A Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825) című kötet öt forráscsoportból válogatva (utazási instrukciók, Gerics Pál gróf Festetics Lászlóhoz küldött levelei, az utazók a Directióhoz intézett jelentései és átdolgozott útinaplói), bő hétszáz oldalon mutatja be a két georgikoni tanár nyugat-európai országokban tett utazását. A magyar és német nyelvű szövegkorpuszban való tájékozódást a kötet végén általános névmutató segíti. A kötet a Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg.

Az online formában működő ESPES esztétikatörténeti folyóirat (kiadja a Szlovákiai Esztétikatörténeti Társaság) nemrég szerkesztőségi tagnak választotta a kutatócsoport munkatársát, Balogh Piroskát. Az open access formátumban 2012 óta működő, évente két számmal jelentkező lektorált folyóirat küldetésének tekinti, hogy szakmai fórumot teremtsen a kelet-közép-európai régióban az eszétitka múltjával és jelenével foglalkozó kutatók számára.

2020. május 1-én a Klubrádió Reggeli Gyors című műsora rövid interjút közölt Kurucz Györggyel. A beszélgetés témája a szerző Gerics Pál és Lehrmann József európai peregrinációját feldolgozó friss monográfiája volt.

A kutatócsoport munkatársának, Kurucz Györgynek tollából új monográfia jelent meg. A "Kedves Hazámfiai, mozdulni kell..." Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején című kötet hét fejezetében a szerző a georgikoni tanárok, Gerics Pál és Lehrmann József 1820 és 1825 között tett európai peregrinációját (technológiai utazását) mutatja be a fennmaradt jelentések, útinaplók, levelek és egyéb kéziratos dokumentumok alapján. Az utazások helyszíneit megjelenítő térképekkel, képanyaggal gazdagon illusztrált kötet a Corvina Kiadó és a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének gondozásában jelent meg.

Megjelent a Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th century című kötet. A munkatársunk, Gurka Dezső szerkesztésében és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötet tematikus blokkjai a 18. század során az emberről alkotott tudományos elképzelések, valamint ezzel összefüggésben a filozófia és az antropológia tudásterületének átalakulásait vizsgálják. Az angol és német nyelvű kötetben a kutatócsoport valamennyi tagjának írása is szerepel.

Megjelent a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat újabb száma. A folyóiratban egy tematikus, tudománytörténeti blokk is helyet kapott, amelyben a kutatócsoport valamennyi tagjának tanulmánya olvasható.

Angewandte anthropologische Ästhetik um 1800 címmel workshopot tartottak az MTA Könyvtár és Információs Központban 2018. november 23-án. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének német és angol nyelvű nemzetközi workshopja két részből állt. A délelőtti programot adó konferenciaelőadások az 1800 körüli időszak közép-európai antropológiai esztétikaelméletének korabeli alkalmazási formáit járták körül, míg a délutáni szakaszt a témához kötődő könyvbemutatókra került sor.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete 2017. április 3–4. között közös konferenciát tartott a Verseghy Ferenc Emlékév alkalmából. Az eseményen kutatócsoportunk munkatársa, Balogh Piroska előadást tartott A Tudományos Mesterszókönyv esztétikai és poétikai szócikkeiről címen. A tudományos konferencia anyagából 2018 során Doncsecz Etelka és Lengyel Réka szerkesztésében tanulmánykötet is megjelent.

Biró Annamária és Egyed Emese szerkesztésében új tanulmánykötet jelent meg Aranka György munkásságáról. A Teleki Téka udvarán 2018. június 5-én bemutatott Aranka György és a tudományosság megújuló alakzatai című kötet a 2017. május 18–20. között Kolozsvárott megrendezett konferencia (A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján) előadásait foglalja össze, amelyben munkatársunk, Bodnár-Király Tibor szövege is olvasható.

Die Erfindung des Schreibkalenders im Jahre 1540 und ihre Folgen: Die deutschsprachigen Schreibkalender und ihre Autoren in den Ländern in Mittel-, Ost- und Ostmittel-Europa von 1540 bis 1850 címmel nemzetközi workshopot tartottak a Jénai Egyetemen. A 2017. május 18-án megrendezett tanácskozáson projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is részt vett. Előadásának címe Amerika und seine Ureinwohner in den ungarischen Kalendern des 17tes Jahrhundertes: David Frölich vs. die Jesuiten.

 

A mai naptól online változatban is elérhető a Századok 2017/5. száma. A kötetben A tudásáramlás Magyarországon 17701830 című rovatban a kutatócsoport valamennyi tagjától olvasható tanulmány. A kutatás célkitűzéséről Krász Lilla Tudásképzés és tudásközvetítés Magyarországon 17701830 című bevezetője ad áttekintést.

2018 márciusában megjelent a báró Podmaniczky család egyes tagjainak a 18–19. századi magyar társadalmi és kulturális modernizáció érdekében kifejtett tevékenységét vizsgáló tanulmánykötet. Az eredetileg 2015. június 5-én tartott A báró Podmaniczky család a 1819. századi magyar kultúrában címmel megrendezett konferencia előadásai alapján készült tanulmányokat Gurka Dezső szerkesztette, amelyben a kutatócsoport több munkatársának írása is olvasható.

Gerő András és Nagy Beatrix szerkesztésében megjelent a Mária Terézia – A magyarok királynője című kötet. A kötet a Mária Terézia emlékév keretein belül 2017. szeptember 28-án megtartott reprezentatív konferencia előadásainak írásos változatát tartalmazza, köztük munkatársunk, Krász Lilla Orvosi tudás és hatalom. A (köz)egészségügyi szervezetrendszer kialakítása Mária Terézia korában című tanulmányát.

Az ELTE BTK Centre des Hautes Études de la Renaissance és a Régi Magyar Irodalom Tanszék, valamint a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola közös szervezésében tartották meg a Fiatalok Konferenciáját. A 2016. szeptember 30. és október 1. között elhangzott előadások Az ember kultúrtörténeti és poétikai megközelítéseit járták körül. A konferencia második napján munkatársunk, Bodnár-Király Tibor is előadást tartott Ember és természet viszonya Aranka György természetfilozófiai írásaiban címmel. A konferencia anyagaiból készült kötet 2017. július 24-től online verzióban is elérhető.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal rendezésében konferenciát tartottak 2016. március 4-én. A mesterségek szerepe a települések fejlődésében címmel megrendezett konferencián munkatársunk Kurucz György a 18–19. századforduló agrárszakoktatásáról tartott előadást Recepció és tudásáramlás: a magyarországi agrárszakoktatás a 18-19. század fordulóján címmel. A konferencia anyagából Takács László szerkesztésében jelent meg kötet: A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szakképzéstörténeti tanulmányok I. Szerk. Takács László. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 2017.

A Sic Itur ad Astra 65. lapszámbemutatójával egybekötve kerekasztalbeszélgetést szerveztek a posztkolonializmus magyarországi recepciójáról. Az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában 2016. december 19-én megrendezett eseményen munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is részt vett.

A Széchenyi Emlékév alkalmából 2016. szeptember 14-én tudományos emlékülést tartottak a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében. A Széchenyi & Zala címmel megtartott eseménynek a Zalaegerszegi Törvényszék adott helyet, ahol munkatársunk Kurucz György is előadott. Előadásának címe: Széchenyi István és Festetics László. Az előadások anyagából azóta kötet is megjelent.