Az otthonosság és idegenség ambivalenciái a göttingeni és jénai magyar peregrinusok visszaemlékezéseiben és leveleiben (The Ambivalence of ’Feeling at Home’ and ’Feeling Like an Alien’ in the Memoirs and Letters of Hungarian Peregrines in Göttingen and Jena). Sárospataki Füzetek, 23. (2019), 1. sz. 51–60.

The role of ’dream’ and ’unconsciousness’ in the progression of Carl Gustav Carus’ image of man. In: Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019.  172–188.

Az álom filozófiai értelmezésének kezdetei a 18–19. századi Magyarországon (The Beginnings of the Philosophical Interpretation of Dreams in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungary). Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 223–233.

Die Rezeption der Schelling’schen Naturphilosophie in der Ästhetik von Lajos Schedius. In: Balogh, Piroska – Fórizs, Gergely (Hrsg.), Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850. Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2018. 181–196.

Előszó. In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában (The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Culture). Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 6–9.

Báró Podmaniczky Károly német kulturális kapcsolati rendszerének alakulása [The Evolution of Baron Karl Podmaniczky’s German Cultural Network]. In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában (The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Culture). Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 111–132.

A 18–19. századi magyar mineralógus-peregrináció művelődéstörténeti konnotációi (The Cultural Historical Connotations of the Peregrination Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Students of Mineralogy). Századok, 151. (2017) 5. sz. 1007–1024.

Segner János munkásságának hatása Kant műveiben (The Impact of János Segner on the Works of Kant). In: Gurka Dezső (szerk.), Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban (Mathesis, Mechanics, Metaphysics. The Representation of the Results of Mathematics, Physics, and Astronomy in Eighteenth- and Nineteenth-Century Philosophy and Literature). Budapest: Gondolat Kiadó, 2016. 95–115.

Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere (The Natural Philosophical Background of Carl Gustav Carus’s Concept of Illness. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 6. (2016) 13. sz. 87–96.