Anthropology and human progression in Sámuel Csernátoni Vajda's translation. In: Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019. 236–250.

„Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről (’State Description Without a State’ The Antecedents of Statistical Studies in Hungary). Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 197–222.

Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában) (Description of a state and statistics at the turn of the 18th–19th-century Hungarian intellectual history: Politica and disciplinarization in the enlightened sciences). Budapest: ELTE BTK, 2018. (PhD Dissertation)

"a’ Törvényeknek véllek együtt Rabjai, vagy ismét véllek együtt Urai vagyunk, és maradunk törvényesen” Összehasonlítás és tudomány a 18. század végi magyarországi politikai diskurzusban. (’Shall we either be slaves to or masters of the laws, and remain lawfully’ Comparison and Science in Late Eighteenth-Century Hungarian Political Discourse). In: Biró Annamária – Egyed Emese (szerk.), Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai (György Aranka and the Renewing Shapes of Sciences). Kolozsvár: EME, 2018. 109–131.

Kompiláció és rendszerezés Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című művében (Compilation and Systematization in Sámuel Decsy’s Pannóniai Féniksz). Irodalomtörténeti Közlemények, 121. (2017) 4. sz. 473–488.

Államleírás és a „statisztika elmélete” a 18–19. század fordulóján (Descriptions of the State and the „Theory of Statistics” at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries). Századok, 151. (2017) 5. sz. 971–986.

Ember és Természet viszonya Aranka György természetfilozófiai írásaiban (Man and Nature in György Aranka’s Natural Philosophy). In: Déri Eszter – Dóbék Ágnes – Görög Dániel – Markó Anita – Maróthy Szilvia (szerk.), Az ember kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben. Fiatalok Konferenciája 2016 (Man Approached From Cultural History and Poetics. The Conference of Young Scholars 2016). Budapest: reciti, 2017. 165–189.

Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös fordításában (Conjectura and Human Progression in Sámuel Csernátoni Vajda’s 1795 Translation). Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 7. (2016) 13. sz. [Élet–Tudomány–Történet: Eszmék–Tudás–Tudomány] 137–152.