Enlightenment, Modernization, Professional Training Count György Festetics’s Role in Establishing Agricultural Higher Education in Hungary at the End of the Eighteenth Century. Historical Studies on Central Europe, 2. (2022) No. 1. 92–119.

A Göttingeni Egyetem és a magyarországi kapcsolatai: Johann Beckmann technológia professzor három levele Ribinyi János udvari bizottsági titkárhoz a 18–19. század fordulóján (The Hungarian Connections of the University of Göttingen: Three letters of Johann Beckmann, Professor of Technology, to Imperial Court Secretary János Ribinyi at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth centuries). In: Csorba, Dávid – Szatmári, Emília (szerk.), „tanácsaid hűség és igazság” Tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára ('thy counsels of old are faithfulness and truth'. Collected Essays in Honour of Prof. Dénes Dienes on the Occasion of his 65th Birthday). Budapest – Sárospatak: Károli Gáspár Református Egyetem – Tiszáninneni Református Egyházkerület, 2021. 323–340.

Tudásközvetítés és szociokulturális dimenziók: protestáns professzorok a Georgikonban (Knowledge Transfers and Sociocultural Dimensions: Protestant Professors in the Georgicon, Hungary's First College of Farming). In: Erős Krisztina – Kulcsár Bálint (szerk.), A protestantizmus zalai évszázadai. Tudományos emlékülés a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére (The Centuries of Protestantism in Zala County. Collected Papers of the Conference Held in Honour of the 500th Anniversary of the Beginning of the Reformation). Zalaegerszeg: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2019. 72–95.

A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés a 18–19. század fordulóján (Georgia Augusta and the agricultural education in Hungary at the turn of the 18th and 19th centuries). In: Kónyová, Annamária – Kónya, Peter (eds.), Reformácia v strednej Európe / Reformáció Közép-Európában / Reformation In Mittel-Europa II (Reformation Central-Europe II). Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2018. 572–600.

Agrárszakképzés és piackutatás: a „technológiai utazás” gyakorlata  gróf Festetics László modernizációs törekvéseiben (Agricultural Training and Market Research: The Practice of ’Technological Journeys’ in Count László Festetics’s Modernisation Efforts). In: Kövér György – Pogány Ágnes et al. (szerk.), Uradalom – Vállalat. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (Estate – Corporation. Hungarian Economic History Yearbook). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, 2019. 193–214.

„Mióta hazámból elindultam…” Technológiai utazás és szociokulturális dimenziók, 1820–1825 (’Since I Left My Homeland...’ A Technological Journey and Its Sociocultural Dimensions, 1820–1825). Sárospataki Füzetek, 23. (2019) 1. sz. 61–76.

Theory and experience: The professors of the first Hungarian college of farming in Western Europe. In: Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019. 266–276.

A „technological journey” normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején (The Standards of a Technological Journey: Travel Instructions Issues for Two Itinerant Professors of Hungary’s First College of Farming in the Early Nineteenth Century). Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 261–274.

Peregrinatio oeconomica. Georgikoni tanárok nyugat-európai tanulmányútjai a 19. század első felében (Peregrination oeconomica. The study tours of Georgikon professors in Western Europe in the First Decades of the Nineteenth Century). Századok, 151. (2017) 5. sz. 1007–1024.

A racionális gazdálkodás könyvészete az egykori Podmaniczky és Prónay családi könyvtárak állományában (Specialist Books of Rational Farming in the Aristocratic Family Libraries of the Podmaniczkys and Prónays). In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában (The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Culture). Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 191–204.

Protestantische Gelehrte und die Vermittlung moderner Ökonomiekonzepte zur Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. In: Kurucz, György (ed./Hrsg.), Protestantism, Knowledge and Science: Collection of Papers / Protestantismus, Wissen und Wissenschaft. Ausgewählte Studien. Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – L’Harmattan Publishing, 2017. 131–158.